Գլխավոր էջ
Գլխավոր էջ
Հայերեն | Русский    Կայքի քարտեզը
RSS News RSS
  Հրատարակչի կողմից
Հետահայաց Հետահայաց
Ամսվա քրոնիկա և համարի տեսություն Ամսվա քրոնիկա և համարի տեսություն
Աշխարհն ամսվա ընթացքում Աշխարհն ամսվա ընթացքում
Հայրենական մտքի գոհարներ Հայրենական մտքի գոհարներ
Քաղաքականություն Քաղաքականություն
Աշխարհաքաղաքականություն Աշխարհաքաղաքականություն
ԱՊՀ ԱՊՀ
Պետություն և իրավունք Պետություն և իրավունք
Հասարակություն և իշխանություն Հասարակություն և իշխանություն
Տնտեսություն Տնտեսություն
Բանավեճեր Բանավեճեր
Գիտություն և կրթություն Գիտություն և կրթություն
Մշակույթ և արվեստ Մշակույթ և արվեստ
Պատմություն Պատմություն
Քաղաք և գավառ Քաղաք և գավառ
Քաղաքական դիմանկարներ Քաղաքական դիմանկարներ
Հուշեր Հուշեր
Մեջբերումներ դասականներից Մեջբերումներ դասականներից
Մամուլ. հետաքրքիրն ամսվա ընթացքում Մամուլ. հետաքրքիրն ամսվա ընթացքում

 Հոդվածներ


Հետահայաց

Հետահայաց
Փետրվար 2010, N 1

Հետհայաց` փետրվար

 

1991թ.

 

6 փետր­վա­րի – ­Բո­ղո­քի խո­շորցույց Ստե­փա­նա­կեր­տի կենտ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կում. ԽՍՀՄ ­ղե­կա­վա­րութ­յա­նըկոչ էր ար­վում մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել «Ար­ցա­խում Ադր­բե­ջա­նի կա­ռա­վա­րութ­յանվա­րած սադ­րանք­նե­րի և ա­հա­բեկ­չութ­յան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան դե­մ»:

 

8 փետր­վա­րի – Ս­տե­փա­նա­կեր­տիհան­րա­հա­վա­քում Խորհր­դա­յին բա­նա­կի 150 զին­ծա­ռա­յող հան­դես են գա­լիս իշ­խա­նութ­յուն­նե­րինուղղ­ված պա­հան­ջով. «Լու­ծա­րեք Ադր­բե­ջա­նի Օ­ՄՕՆ-­ը» և «Մեզ տուն վե­րա­դարձ­րե­ք»:

 

21 փետր­վա­րի  - ՀՀ ԳԽ դի­մու­մը Ար­ցա­խի բնակ­չութ­յա­նը.«...Չնա­յած եր­կա­րատև փոր­ձութ­յուն­նե­րին ու զրկանք­նե­րին` հայ ժո­ղովր­դիկամ­քը, ձեր հե­րո­սա­կան կամքն ան­սա­սան է մնում: Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յուննա­մե­նայն պա­տաս­խա­նատ­վութ­յամբ հայ­տա­րա­րում է իր ան­փո­փոխ վճռա­կա­նութ­յանմա­սին` ա­ջա­կից լի­նել Ար­ցա­խին... և ա­մեն ինչ կա­նի մայր հայ­րե­նի­քի հետ Ար­ցա­խիվե­րա­միա­վո­րումն ա­վար­տին հասց­նե­լու հա­մա­ր»:

 

1992թ.

3 փետր­վա­րի – Պ­րա­հա­յումՀՀ­ արտ­գործ­նա­խա­րար Րաֆ­ֆի Հով­հան­նիս­յա­նի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը Հել­սինկ­յանգոր­ծըն­թա­ցի մաս­նա­կից երկր­նե­րի ԱԳՆ ղե­կա­վար­նե­րի նստաշր­ջա­նում. «Լեռ­նա­յինՂա­րա­բա­ղը չպետք է պատ­կա­նի ոչ Հա­յաս­տա­նին, ոչ Ադր­բե­ջա­նին: Սա նրա ան­կա­խութ­յանա­ռա­վել ճիշտ ճա­նա­պարհն է, այլ ոչ թե տա­րած­քա­յին հար­ցը: ՀՀ-ն տա­րած­քա­յինոչ մի հա­վակ­նութ­յուն չու­նի»: 

7-9 փետր­վա­րի – ­Հայ­կա­կանԿի­չան գյուղն ին­տեն­սի­վո­րեն հրե­տա­կոծ­վում է: Ստե­փա­նա­կեր­տը Մա­լի­բեյ­լիի,Խո­ջա­լո­ւի և Շու­շիի կող­մից են­թարկ­վում է հրթի­ռահ­րե­տա­նա­յին ռմբա­կո­ծութ­յան:

13 փետր­վա­րի - «Մյուս­թե­գիլԱդր­բե­ջա­ն» կու­սակ­ցութ­յան ա­ռաջ­նորդ Նի­զա­մի Սու­լեյ­մա­նո­վի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը.«Ադր­բե­ջա­նի ներ­կա­յիս իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը թուր­քա­մետէ: Հան­րա­պե­տութ­յու­նում վե­րածն­վում են պանթ­յուր­քիզ­մը և նա­ցիո­նա­լիզմ­ը»:

19 փետր­վա­րի – ­Մի-24 ուղ­ղա­թիռ­նե­րովօ­դա­յին գրոհ Քա­րա­ղա­լը գյու­ղի մեր­ձա­կա հայ­կա­կան դիր­քե­րի դեմ: Ուղ­ղա­թիռ­նե­րըվա­րում էին նախ­կին խորհր­դա­յին օ­դա­չու­ներ, ո­րոնք պայ­մա­նագ­րա­յին ծա­ռա­յութ­յանէին ան­ցել Ադր­բե­ջա­նի ԶՈւ-ում:

26 փետր­վա­րի – ՀՀ Պաշտ­պա­նութ­յաննա­խա­րա­րութ­յան հայ­տա­րա­րութ­յու­նը. «Վեր­ջին մի քա­նի օ­րե­րին ադր­բե­ջա­նա­կանզին­ված կազ­մա­վո­րում­նե­րը ԱՊՀ բա­նա­կից հափշ­տա­կել են ե­րեք «Գրա­դ՚ կա­յան,ռազ­մա­կան ուղ­ղա­թիռ­նե­րի էս­կադ­րի­լիա, զենք և հան­դեր­ձանք, որն ադր­բե­ջա­նա­կանբա­նակն ան­մի­ջա­պես գոր­ծի է դնու­մ»:

Խոս­քը Ադր­բե­ջա­նին Ադր. ԽՍՀ­տա­րած­քում տե­ղա­կայ­ված Խորհր­դա­յին բա­նա­կի զի­նա­նո­ցից Սան­գա­չա­լը օ­դա­նա­վա­կա­յա­նումՄի-24 ուղ­ղա­թիռ­նե­րի էս­կադ­րի­լիա­յի (14 ուղ­ղա­թիռ) և Մի-8 (9 ուղ­ղա­թիռ)էս­կադ­րի­լիա­յի հանձն­ման մա­սին է:

26-28 փետր­վա­րի – ԼՂՀ Պաշտ­պա­նութ­յանբա­նակն իր վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ է վերց­նում Խո­ջա­լու ռազ­մա­վա­րա­կան հե­նա­կե­տը,որն ադր­բե­ջան­ցի գա­ղու­թա­րար­նե­րի հա­մար օ­դա­յին կապ էր ա­պա­հո­վում Բաք­վիհետ:

1993թ.

2 փետր­վա­րի – ԼՂՀ Պաշտ­պա­նութ­յանպե­տա­կան կո­մի­տեի նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը. «ԼՂՀ ­ղե­կա­վա­րութ­յաննան­հայտ է Հա­յաս­տա­նի, Ադր­բե­ջա­նի, Ռու­սաս­տա­նի, ԱՄՆ-ի և Թուր­քիա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րիմաս­նակ­ցութ­յամբ մշակ­ված հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան հա­կա­մար­տութ­յան խա­ղաղ կար­գա­վոր­մանծրա­գի­րը: Բայց բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թացն արդ­յունք չի տա, ե­թե շա­հագր­գիռկող­մե­րը չճա­նա­չեն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը որ­պես հա­կա­մար­տող կողմ, հետևա­բարնաև` բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րին ԼՂՀ ­մաս­նակ­ցութ­յան անհ­րա­ժեշ­տութ­յուն­ը»:

18 փետր­վա­րի - «Ազ­գա­յինինք­նո­րո­շում միա­վոր­մա­ն» քսան ակ­տի­վիստ­նե­րի ձեր­բա­կա­լութ­յու­նը Երևա­նումնա­խա­գա­հի նստա­վայ­րի մոտ տե­ղի ու­նե­ցած ցույ­ցից հե­տո:

25 փետր­վա­րի – ­Լեռ­նա­յինՂա­րա­բա­ղի հյու­սի­սում մղված դա­ժան մար­տե­րի արդ­յուն­քում ԼՂՀ­ ինք­նա­պաշտ­պա­նութ­յանու­ժե­րին հա­ջող­վեց հաս­նել Սար­սան­գի ջրամ­բար­տա­կին և լիա­կա­տար վե­րահս­կո­ղութ­յունհաս­տա­տել դրա նկատ­մամբ:

28 փետր­վա­րի – ­Մեծ հան­րա­հա­վաք`նվիր­ված Սում­գաի­թում հա­յե­րի ջար­դե­րի զո­հե­րի հի­շա­տա­կին, ո­րը կազ­մա­կերպ­վելէր Մոսկ­վա­յում, Ռու­սաս­տա­նի Հայ հա­մայնք­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի կող­մից:

1994թ.

 

1 փետր­վա­րի –­ Աֆ­ղանս­տան­ցի,պա­կիս­տան­ցի, թուրք և չե­չեն վարձ­կան­նե­րի կող­մից ա­ջակց­վող ադր­բե­ջա­նա­կանբա­նա­կի խո­շո­րա­ծա­վալ հար­ձա­կու­մը ԼՂՀ ­Մար­տու­նու շրջա­նի վրա: Ծանր մար­տե­րիարդ­յուն­քում ԼՂՀ ­Պաշտ­պա­նութ­յան բա­նա­կի մար­տիկ­նե­րին հա­ջող­վում է հա­կա­ռա­կոր­դինհետ մղել նախ­կին դիր­քե­րը` ոչն­չաց­նե­լով եր­կու Т-72 տանկ:

9 փետր­վա­րի – ՀՅԴ հայ­տա­րա­րութ­յու­նը.«Գի­տակ­ցե­լով ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կի ողջ ծան­րութ­յու­նը` մենք դի­մում ենք քա­ղա­քա­կանբո­լոր կու­սակ­ցութ­յուն­նե­րին և հո­սանք­նե­րին միա­վոր­վե­լու և Ազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նութ­յանկա­ռա­վա­րութ­յուն ստեղ­ծե­լու կո­չով: Քա­ղա­քա­կան ոչ մի կու­սակ­ցութ­յուն այ­սօրի վի­ճա­կի չէ միայ­նակ հան­րա­պե­տութ­յու­նը դուրս բե­րել ճգնա­ժա­մից: Իսկ ներ­կա­յիսկա­ռա­վա­րութ­յունն ի վի­ճա­կի չէ ղե­կա­վա­րե­լ»:

20 փետր­վա­րի – ­Հա­յաս­տա­նիև Ադր­բե­ջա­նի զին­վո­րա­կան գե­րա­տես­չութ­յուն­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի դի­մու­մըՌԴ ­պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րար Պա­վել Գրա­չո­վին` կրա­կի փու­լա­յին դա­դա­րեց­մանհար­ցում որ­պես միջ­նորդ հան­դես գա­լու խնդրան­քով. «Ե­թե այս հան­դի­պումն էլ արդ­յունքչտա, ես այլևս­ եր­բեք հան­դես չեմ գա միջ­նոր­դի դե­րու­մ»,- հայ­տա­րա­րեց ՌԴ ­պաշտ­պա­նութ­յաննա­խա­րա­րը:

24 փետր­վա­րի –­ Երևա­նի Սպան­դար­յա­նիշրջա­նի Ժո­ղովր­դա­կան դա­տա­րա­նում, դա­տա­վոր Տ.­Սա­հակ­յա­նի նա­խա­գա­հութ­յամբ,սկսվեց Երևա­նի Սպան­դար­յա­նի շրջա­նի դա­տա­խազ Գ.­Գու­լակ­յա­նի հայ­ցով «Գո­լոսԱր­մե­նի­իե թեր­թի գոր­ծու­նեութ­յու­նը դա­դա­րեց­նե­լու վե­րա­բեր­յալ բաց դա­տա­կաննիս­տը:

28 փետր­վա­րի –­ ԱԷՄԳ ղե­կա­վա­րութ­յանպաշ­տո­նա­կան հայ­տա­րա­րութ­յու­նը. «Մինչև այս տա­րե­վերջ ա­տո­մա­յին ռեակ­տոր­նե­րիգոր­ծարկ­ման Հա­յաս­տա­նի ծրագ­րերն ի­րա­տե­սա­կան չեն: Մե­ծա­մո­րի ԱԷԿ-ի գոր­ծարկ­մանհա­մար անհ­րա­ժեշտ է եր­կա­րատև աշ­խա­տանք: Սրա հետ հա­մա­ձայն են ինչ­պես ֆրան­սիա­ցի,այն­պես էլ ռուս մաս­նա­գետ­ներ­ը»:

 

1995թ.

 

9 փետր­վա­րի – ­Թուր­քիա­յինա­խա­գահ Սու­լեյ­ման Դե­մի­րե­լի դի­մու­մը. «Հա­յե­րը պար­տա­վոր են Թուր­քիա­յիհետ լավ հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ հաս­տա­տել, և դա կախ­ված է Ադր­բե­ջա­նի հետ լավհա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րից: Ի~նչ­ են ա­նում հա­յերն Աղ­դա­մում, Ֆի­զու­լիում:Թող նրանք հե­ռա­նան այդ քա­ղաք­նե­րից, մնա­ցած հար­ցե­րը կա­րե­լի է լու­ծել բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րիճա­նա­պար­հո­վ»:

20 փետր­վա­րի –­ Իշ­խա­նութ­յուն­նե­րիկող­մից փակ­ված հայ­կա­կան հրա­տա­րա­կութ­յուն­նե­րի նա­խա­ձեռ­նող խմբի ան­դամ­նե­րիհայ­տա­րա­րութ­յու­նը` հա­նուն մա­մու­լի ա­զա­տութ­յան պայ­քա­րին ա­ջակ­ցե­լուկո­չով:

21 փետր­վա­րի – ­ՍուրբՆո­րա­շեն ե­կե­ղե­ցու 3 խաչ­քա­րի և 3 որմ­նան­կա­րի ա­վե­րու­մը Թբի­լի­սիում:Վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան աշ­խա­տանք­ներ են սկսվում` այն Վրաց ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցուի­րա­վա­սութ­յա­նը հանձ­նե­լու նպա­տա­կով:

 

1996թ.

 

5 փետր­վա­րի– ­ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ-ն­ըն­դու­նում է բա­նաձև«2001թ. քրիս­տո­նեութ­յու­նը Հա­յաս­տա­նում պե­տա­կան կրոն հռչա­կե­լու տո­նա­կա­տա­րութ­յա­նե մա­սին:Բա­նաձևի հա­մա­հե­ղի­նակ դար­ձան աշ­խար­հի15 եր­կիր` Հու­նաս­տա­նը,Ֆրան­սիան, Ռու­սաս­տա­նը,Բուլ­ղա­րիան,Ռու­մի­նիան,Ի­րա­նը և այլն:

12 փետր­վա­րի– ՀՀ նա­խա­գահ Լ­ևոն Տեր-Պետ­րոս­յա­նը ղա­րա­բաղ­յան կար­գա­վոր­ման վե­րա­բեր­յալ բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ ըն­դու­նում է Թուր­քիա­յի նա­խա­գա­հի դես­պա­նորդ Այ­հան Քյա­մե­լին,ո­րը նրան է հանձ­նում Սու­լեյ­ման Դե­մի­րե­լի հա­տուկ ու­ղեր­ձը:

26 փետր­վա­րի–­ Ա­վարտ­վում է Հա­յաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րին ե­րե­կո­յան ժա­մե­րին Եվ­րա­միութ­յան հատ­կաց­րած է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յով ա­պա­հով­ման երկ­ժամ­յա«հու­մա­նի­տա­րե սահ­մա­նա­փակ­ման ժամ­կե­տը:ՀՀ­ Է­ներ­գե­տի­կա­յի նա­խա­րա­րութ­յու­նը հայ­տա­րա­րում է,որ «կոշտ ժա­մա­նա­կա­ցույց,իբրև այդ­պի­սին,այ­սու­հետ չի լի­նե­լո­ւ»:

 

1997թ.

 

12 փետր­վա­րի– ­Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կի տվյալ­նե­րով`Հա­յաս­տա­նը ներ­կա պա­հին աշ­խար­հում ՀԲ­ա­մե­նա­խո­շոր փո­խա­ռու­նե­րից է.ՀՀ­-ում բնակ­չութ­յան մեկ շնչին բա­ժին է ընկ­նում Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կի$24,2-ի վարկ:

19 փետր­վա­րի– ­Հայ սահ­մա­նա­պահ­նե­րին կա­մա­վոր գե­րի է հանձն­վում Ադր­բե­ջա­նի Մուս­թա­ֆա­յի շրջա­նի Ի­նակ գյու­ղի բնա­կիչ,N9780 զո­րա­մա­սի շար­քա­յին Միհ­թի Ղա­րի­բո­վը:

22 փետր­վա­րի–­ Ադր­բե­ջա­նի ԱԳՆ հայ­տա­րա­րութ­յու­նը«Հա­յաս­տա­նին սպա­ռա­զի­նութ­յուն­նե­րի ռու­սա­կան ա­նօ­րի­նա­կան մա­տա­կա­րա­րում­նե­րիե ա­ռի­թով:ՀՀ­ ԱԳՆ-ն­հան­դես ե­կավ պա­տաս­խան հայ­տա­րա­րութ­յամբ,ո­րում Ադր­բե­ջա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի պահ­ված­քը գնա­հատ­վում է որ­պես«ա­պա­գա­յում ռազ­մա­կան ճա­նա­պար­հով ղա­րա­բաղ­յան հա­կա­մար­տութ­յան լուծ­ման ի­րենց պլան­ներն ար­դա­րաց­նե­լու նա­խա­պատ­րաստ­ված գոր­ծու­նեութ­յան սկիզ­բ»:

 

1998թ.

 

3 փետր­վա­րի– ­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին նա­խա­գահ Լ­ևոն Տեր-Պետ­րոս­յա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը:Պե­տութ­յան ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­նա­կա­տար է դառ­նում ՀՀ­վար­չա­պետ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նը:

9 փետր­վա­րի– ՀՀ Ար­դա­րա­դա­տութ­յան նա­խա­րա­րութ­յու­նը ո­րո­շում է կա­յաց­նում ՀՅԴ­վե­րագ­րանց­ման և ակ­տիվ քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն վե­րա­դար­ձի մա­սին:

 

16 փետր­վա­րի–­ Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Հեյ­դար Ա­լիևի հան­դի­պու­մը ա­մե­րիկ­յան նավ­թա­յին«Техасо» ըն­կե­րութ­յան փոխ­նա­խա­գահ Ռ.Բ­լե­քի հետ,ո­րի ժա­մա­նակ նա հայ­տա­րա­րել է.«որ­քան էլ ու­ժեղ լի­նի հայ­կա­կան սփյուռքն ԱՄՆ-ում,ես կար­ծում եմ,որ այն ա­վե­լի թույլ է ա­մե­րիկ­յան նավ­թա­յին ըն­կե­րութ­յուն­նե­րի­ց»:

25 փետր­վա­րի– ­Պե­տութ­յան ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­նա­կա­տար Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը.«Հա­յաս­տա­նը պետք է վա­րի«հա­յա­մե­տ»,այլ ոչ թե «ռու­սա­մե­տ»կամ «ա­մե­րի­կա­մե­տ»քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն:Երևա­նի «հա­յա­մե­տ»քա­ղա­քա­կա­նութ­յունն ան­պայ­ման են­թադ­րում է լավ ռազ­մա­վա­րա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ Մոսկ­վա­յի հե­տ»:

 

1999թ.

 

3 փետր­վա­րի– ՀՀ նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը հան­րա­պե­տութ­յան ա­ռա­ջին նա­խա­գա­հի հրա­ժա­րա­կա­նից հե­տո լուրջ տե­ղա­շար­ժե­րի բա­ցա­կա­յութ­յան ա­ռի­թով հա­սա­րա­կութ­յու­նում սաստ­կա­ցող կար­ծիք­նե­րի վե­րա­բեր­յալ.«Ե­թե ան­տես­վում է իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի դիր­քո­րոշ­ման փո­փո­խութ­յու­նը ղա­րա­բաղ­յան հիմ­նախնդ­րի կար­գա­վոր­ման հար­ցում,ին­չը հան­գեց­րել է հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի ա­ռաջ քա­շած ա­ռա­ջար­կութ­յուն­նե­րի փո­փո­խութ­յա­նը,ե­թե ան­տես­վում են հա­մաշ­խար­հա­յին հան­րութ­յան կող­մից Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան ճա­նաչ­մանն ուղղ­ված ՀՀ­իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի քայ­լե­րը,ե­թե ան­տես­վում է այն փաս­տը,որ Հա­յաս­տա­նում այլևս չ­կան ար­գել­ված կու­սակ­ցութ­յուն­ներ և ԶԼՄ,ա­պա այդ դեպ­քում ոչն­չով չես օգ­նի այն մարդ­կանց,ո­րոնք չեն ցան­կա­նում տես­նել այս ակն­հայտ տե­ղա­շար­ժե­րը»:

8 փետր­վա­րի– ­ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ գլխա­վոր տնօ­րեն Ֆե­դե­րիկո Մա­յո­րը խոս­տա­նում է անհ­րա­ժեշտ մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել`կան­խե­լու հա­մար հայ­կա­կան հու­շար­ձան­նե­րի և խաչ­քա­րե­րի ոչն­չա­ցու­մը Նա­խիջևա­նում,Նոր Ջու­ղա­յի գե­րեզ­մա­նո­ցում:«ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ-ն­շա­հագրգռ­ված է հայ մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութ­յան`որ­պես հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժեք­նե­րի մի կարևոր մա­սի,պահ­պան­մամ­բ»,-հայ­տա­րա­րում է Ֆե­դե­րի­կո Մա­յո­րը:

17 փետր­վա­րի– ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը բա­վա­րա­րում է գլխա­վոր դա­տա­խա­զի միջ­նոր­դութ­յու­նը Երևա­նի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Վա­նո Սի­րա­դեղ­յա­նին քրեա­կան պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան են­թար­կե­լու մա­սին:

26 փետր­վա­րի– ՀՀ և ԱՄՆ կա­ռա­վա­րութ­յուն­նե­րը հա­մա­ձայ­նա­գիր են ստո­րագ­րում Երևա­նի է­լեկտ­րա­ցանցն ար­դիա­կա­նաց­նե­լու և է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի սպառ­ման հաշ­վար­կի նոր հա­մա­կար­գի ներդր­ման նպա­տա­կով Հա­յաս­տա­նին$15 մլն­-ի չա­փով դրա­մաշ­նորհ հատ­կաց­նե­լու մա­սին:

27-28փետր­վա­րի– ­Հա­յաս­տա­նի Ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցութ­յան ա­ռա­ջին հա­մա­գու­մա­րը:ՀԺԿ­ ա­ռաջ­նորդ Կա­րեն Դե­միրճ­յա­նի ե­լու­յթը:

 

2000թ.

 

6 փետր­վա­րի– ­Հու­զում­ներ Նա­խիջևա­նում,ձեր­բա­կալ­վում են Ադր­բե­ջա­նի Ժո­ղովր­դա­կան ճա­կատ,Դե­մոկ­րա­տա­կան և«Մու­սա­վա­թե կու­սակ­ցութ­յուն­նե­րի տե­ղա­կան բա­ժան­մունք­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րը:

7 փետր­վա­րի– ­Բա­նակ­ցութ­յուն­ներ են սկսվում Ի­րա­նի Ազ­գա­յին գա­զա­յին ըն­կե­րութ­յան փոր­ձա­գետ­նե­րի և«Հայ­ռուս­գա­զար­դ»ՓԲԸ ղե­կա­վա­րութ­յան միջև Ի­րան-Հա­յաս­տան140 կի­լո­մետ­րա­նոց գա­զա­տա­րի կա­ռուց­ման հար­ցի շուրջ:

18 փետր­վա­րի–­ ԱՄՆ Պետ­դե­պար­տա­մենտն իր բո­լոր դես­պա­նատ­նե­րին հրա­ման է ու­ղար­կում հա­մա­կար­գիչ­նե­րից հա­նել հաշ­վա­պա­հա­կան հաշ­վառ­ման այն ծրա­գի­րը,ո­րը գրել էին Վիր­ջի­նիա նա­հան­գում գտնվող «Սի­ներ­ջի ին­թեր­նեշ­նըլ սիս­թը­մ»ըն­կե­րութ­յան սե­փա­կա­նա­տեր եր­կու հայ ծրագ­րա­վո­րող­ներ:ԱՄՆ Պետ­դե­պար­տա­մեն­տը երկ­յուղ­ներ ու­նի,որ այդ ծրագ­րում գաղտ­նա­գիր կա,ո­րի օգ­նութ­յամբ շա­հագր­գիռ կող­մը կա­րող է կարևոր տե­ղե­կատ­վութ­յուն քա­ղել դես­պա­նատ­նե­րի հա­մա­կար­գիչ­նե­րից կամ վի­րուս ու­ղար­կել: 

25 փետր­վա­րի– ­Հա­յաս­տան է այ­ցե­լում ՌԴ­սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րի Դաշ­նա­յին ծա­ռա­յութ­յան տնօ­րեն,գե­նե­րալ-գնդա­պետ Կոնս­տան­տին Տոց­կին:Հան­դի­պում­ներ ՀՀ­նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի և ՀՀ ­վար­չա­պետ Ա­րամ Սարգս­յա­նի հետ: 

 

2001թ.

 

9 փետր­վա­րի– «Ֆրան­սիա­յի Սե­նա­տի կող­մից Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան ճա­նաչ­ման ո­րո­շումն ըն­դուն­վել է ոչ թե հայ­կա­կան լոբ­բիի ազ­դե­ցութ­յամբ,այլ Եվ­րո­պա­յի կոնկ­րետ քա­ղա­քա­կան շա­հե­րի արդ­յունքն է:Սույն ո­րո­շումն ուղղ­ված է թյուր­քա­կան և իս­լա­մա­կան երկր­նե­րի դե­մ»,-հայ­տա­րա­րում է Ադր­բե­ջա­նի նախ­կին պետ­խորհր­դա­կան Վա­ֆա Գու­լու­զա­դեն:

 

16 փետր­վա­րի– ­Թուր­քիա­յի խորհր­դա­րա­նի մի­ջազ­գա­յին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի կո­մի­տեն հա­վա­նութ­յուն է տա­լիս«Ա­նա­տո­լիա­յում1920թ. Ֆրան­սիա­յիկազ­մա­կեր­պած թուր­քե­րի ցե­ղաս­պա­նութ­յան մա­սի­ն» բա­նաձևին:

 

23փետր­վա­րի – ­Հեյ­դար Ա­լիևի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը. «ԵԱՀԿ Մինս­կի խմբի ա­ռա­ջար­կութ­յուն­նե­րըղա­րա­բաղ­յան հա­կա­մար­տութ­յան կար­գա­վոր­ման վե­րա­բեր­յալ ա­նըն­դու­նե­լիեն Ադր­բե­ջա­նի հա­մար: Բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րը փա­կու­ղի են մտել: Ե­թե հա­սա­րա­կութ­յուննանհ­րա­ժեշտ հա­մա­րի հիմ­նախն­դի­րը լու­ծել ռազ­մա­կան ճա­նա­պար­հով, ա­պա Ադր­բե­ջա­նինա­խա­գա­հը դրան դեմ չ­­է»:

 

2002թ.

 

1 փետր­վա­րի– «Եվ­րո­պա­յի խոր­հուր­դը չի զբաղ­վում ղա­րա­բաղ­յան կար­գա­վոր­մամբ,նրան ըն­դա­մե­նը տե­ղե­կաց­նում են այդ գոր­ծըն­թա­ցի ըն­թաց­քի մա­սի­ն»,-հայ­տա­րա­րում է ՀՀ­-ում Եվ­րա­խորհր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Նա­տալ­յա Վու­տո­վան:

9 փետր­վա­րի–­ Երևա­նում ստո­րագր­վում է պայ­մա­նա­գիր հայ­կա­կան«Նաի­րի­տ»ՓԲԸ բաժ­նե­տոմ­սե­րի98%-ը բրի­տա­նա­կանRansat PLC ըն­կե­րութ­յան կա­ռա­վար­մա­նը,հե­տա­գա սե­փա­կա­նաշ­նորհ­ման ի­րա­վուն­քով,հանձ­նե­լու մա­սին:

15 փետր­վա­րի– ­Հա­յաս­տա­նում գրանց­վում է գոր­ծազր­կութ­յան`ԱՊՀ երկր­նե­րի շար­քում ա­մե­նա­բարձր պաշ­տո­նա­կան մա­կար­դա­կը: 

21 փետր­վա­րի–­ ԵԽ Նա­խա­րար­նե­րի կո­մի­տեն ո­րո­շում է ըն­դու­նում մա­հա­պատ­ժի ան­վե­րա­պահ վե­րաց­ման մա­սին:ՀՀ­ ԱԺ-ը պետք է մոտ ա­պա­գա­յում վա­վե­րաց­նի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի եվ­րո­պա­կան կոն­վեն­ցիան և նրա`մա­հա­պատ­ժի վե­րա­ցու­մը նա­խա­տե­սող6-րդ­ ար­ձա­նագ­րութ­յու­նը:

28 փետր­վա­րի– 1915թ. Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան ժա­ռանգ­նե­րը Լոս Ան­ջե­լե­սի կենտ­րո­նա­կան շրջա­նի Դաշ­նա­յին դա­տա­րան են ներ­կա­յաց­նում հայց«АХА» ա­պա­հո­վագ­րա­կան ըն­կե­րութ­յան դեմ:Քյուրքջ­յան­նե­րի,Հի­րիկ­յան­նե­րի և Թո­փաջ­յան­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րը«АХА»-ին և նրա դուստր «Eguitable LifeAssurance» (ԱՄՆ) և«L’Union-Vie» (Ֆրան­սիա)ըն­կե­րութ­յուն­նե­րին մե­ղադ­րում են այն բա­նում,որ սրանք հրա­ժար­վում են նրանց վե­րա­դարձ­նել այն գու­մար­նե­րը,ո­րոնք ի­րենց կյան­քի ա­պա­հո­վագր­ման հա­մար վճա­րել են ի­րենց նախ­նի­ներն Օս­ման­յան կայս­րութ­յու­նում:   

 

2003թ.

 

6 փետր­վա­րի–­ Ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն Մոսկ­վա­յի մետ­րո­յում`բազ­մա­թիվ զո­հե­րով.վի­րա­վոր­նե­րի թվում եր­կու հայ կա`Լաու­րա Ե­ղիա­զար­յան և Ռա­դիկ Մել­քոն­յան:ՀՀ ­նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նը ցա­վակ­ցա­կան հե­ռա­գիր է հղում ՌԴ­նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Պու­տի­նին:

8 փետր­վա­րի– ՌԴ պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րար Սեր­գեյ Ի­վա­նո­վի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը Ադր­բե­ջա­նում և Թուր­քիա­յում«Ալ-Քաի­դայ­ի»և «Թա­լի­բա­նի»կազ­մա­վո­րում­նե­րի առ­կա­յութ­յան մա­սին:«Գրո­հա­յին­ներն ա­պա­հով­վում են զենք ու զի­նամ­թեր­քով և ու­ղարկ­վում Չեչ­նիա:Չեչ­նիա­յում ոչն­չաց­վող վարձ­կան գրո­հա­յին­նե­րի մեծ մա­սը Թուր­քիա­յի քա­ղա­քա­ցի­ներ ե­ն»,-նշում է ռուս նա­խա­րա­րը:

14 փետր­վա­րի– ՀՀՇ-ն ­նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րին ակ­տիվ մաս­նակ­ցե­լու կո­չով դի­մում է երկ­րի բնակ­չութ­յա­նը`«հա­նուն իշ­խա­նութ­յան օ­րի­նա­կա­նութ­յան վե­րա­կանգն­մա­ն»:

19 փետր­վա­րի– ­Նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րը Հա­յաս­տա­նում:Մինչև քվեար­կութ­յան ա­վար­տը սկան­դալ է պայ­թում.պե­տա­կան բարձ­րա­գույն պաշ­տո­նին հա­վակ­նող ութ թեկ­նա­ծու­նե­րից չոր­սը հայ­տա­րա­րում են,որ ցան­կա­նում են ան­վա­վեր ճա­նա­չել ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը`կապ­ված ընտ­րա­կան օ­րենսդ­րութ­յան զանգ­վա­ծա­յին խախ­տում­նե­րի հետ:«Հա­յաս­տա­նում ա­զատ և ար­դար նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի անց­կա­ցու­մը և պե­տութ­յան մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կութ­յու­նը վտանգ­ված ե­ն»,-այս­պի­սի հա­մա­տեղ հայ­տա­րա­րութ­յամբ են հան­դես գա­լիս Ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցութ­յան ա­ռաջ­նորդ Ստե­փան Դե­միրճ­յա­նը,«Ա­գա­յին միա­բա­նութ­յու­ն»կու­սակ­ցութ­յան նա­խա­գահ Ար­տա­շես Գե­ղամ­յա­նը,«Ազ­գա­յին-ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան միութ­յու­ն»կու­սակ­ցութ­յան ղե­կա­վար Վազ­գեն Մա­նուկ­յա­նը և«Հե­ռան­կա­ր»Ռազ­մա­վա­րա­կան նա­խա­ձեռ­նութ­յուն­նե­րի կենտ­րո­նի ղե­կա­վար Ա­րամ Կա­րա­պետ­յա­նը:

20 փետր­վա­րի– ՀՀ Կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­տակ Սահ­րադ­յա­նի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը երկ­րորդ փու­լի անց­կաց­ման անհ­րա­ժեշ­տութ­յան մա­սին:Քվեար­կութ­յան արդ­յունք­նե­րի ամ­փո­փու­մից հե­տո երկ­րորդ փուլ դուրս ե­կան գոր­ծող նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նը,ո­րը հա­վա­քել էր799.206 ձայն կամ քվեար­կող­նե­րի ձայ­նե­րի49,8%-ը, և Ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցութ­յան ա­ռաջ­նորդ Ստե­փան Դե­միրճ­յա­նը`392.696 ձայն կամ 27%:  

24 փետր­վա­րի– ՀՀ վար­չա­պետ Անդ­րա­նիկ Մար­գար­յա­նը երկ­րի հա­սա­րա­կութ­յա­նը ող­ջամ­տութ­յան է կո­չում և ընդգ­ծում նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի երկ­րորդ փու­լի անց­կաց­ման կարևո­րութ­յու­նը ՀՀ­Սահ­մա­նադ­րութ­յա­նը հա­մա­պա­տաս­խան և ա­ռանց մի­ջա­դե­պե­րի,ո­րոնք կա­րող են ա­պա­կա­յու­նաց­նել երկ­րի ներ­քա­ղա­քա­կան ի­րադ­րութ­յու­նը:

 

2004թ.

13 փետր­վա­րի–­ Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար Վ.­Գու­լիևի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը.«Բա­քուն հնա­րա­վոր է հա­մա­րում Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի վե­րա­բեր­յալ զրո­յա­կան նի­շից բա­նակ­ցութ­յուն­ներ սկսե­լը Երևա­նի հետ:Այ­սօր ղա­րա­բաղ­յան կար­գա­վոր­ման մեջ չկա այն­պի­սի սկզբունք, որն ըն­դուն­ված է եր­կու­սի կող­մից,ուս­տի Ադր­բե­ջա­նը լրիվ ի­րա­վունք ու­նի սկսել զրո­յի­ց»: 

19 փետր­վա­րի– ­Բու­դա­պեշ­տում ԱՀ ԶՈւ սպա Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վի կող­մից գա­զա­նա­բար սպան­վում է հայ լեյ­տե­նանտ Գուր­գեն Մար­գար­յա­նը:

26 փետր­վա­րի– ­Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի և Ադր­բե­ջա­նի զին­ված ու­ժե­րի շփման գծի արևել­յան տե­ղա­մա­սում,Բաշ Քար­վենդ բնա­կա­տե­ղիի շրջա­կայ­քում,չե­զո­քաց­վում է ադր­բե­ջա­նա­կան դի­վեր­սիոն խում­բը,ո­րը խախ­տել էր պաշտ­պա­նութ­յան ա­ռա­ջին գի­ծը և հայտն­վել ԼՂՀ­վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ գտնվող տա­րած­քում:

 

2005թ.

 

3 փետր­վա­րի– ­Թուր­քիա­յի վար­չա­պետ Ռե­ջեփ Թա­յիփ Էր­դո­ղանն Ան­կա­րա­յում ըն­դու­նում է Ֆրան­սիա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ժան Լո­ւի Դեբ­րեին և հրա­պա­րա­կավ հայ­տա­րա­րում.«Չգի­տեի, որ400 հա­զար հա­յե­րը կա­րող են տա­պա­լել ԵՄ-ին Թուր­քիա­յի ան­դա­մակ­ցութ­յան հան­րաք­վե­ն»:

8 փետր­վա­րի– Ֆ­րան­սիա­յի արդ­յու­նա­բե­րութ­յան նա­խա­րար Պատ­րիկ Դ­ևեջ­յա­նը զայ­րույթ է հայտ­նում Թուր­քիա­յի վար­չա­պետ Ռե­ջեփ Թա­յիփ Էր­դո­ղա­նի փետր­վա­րի3-ի հայ­տա­րա­րութ­յան ա­ռի­թով.«Հար­կա­վոր է հաս­կա­նալ,որ Եվ­րո­պան հիմն­վում է ժո­ղո­վուրդ­նե­րի հաշ­տութ­յան վրա,և այս տե­սա­կե­տից պա­րոն Էր­դո­ղա­նը դեռ շատ բան ու­նի սո­վո­րե­լո­ւ»:

21 փետր­վա­րի–­ Ե­կե­ղե­ցի­նե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին խորհր­դի Կենտ­րո­նա­կան վար­չութ­յու­նը`Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիո Ա­րամI կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հութ­յամբ,միա­հա­մուռ հա­տուկ հայ­տա­րա­րութ­յուն է ըն­դու­նում Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան90-ամ­յա­կի կա­պակ­ցութ­յամբ.«XX դա­րը լի է բար­բա­րո­սա­կան հան­ցա­գոր­ծութ­յուն­նե­րով.90 տա­րի ա­ռաջ`Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը,60 տա­րի ա­ռաջ`հրեա­նե­րի ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը,30 տա­րի ա­ռաջ`«կար­միր կխմեր­ներ­ը»և 10 տա­րի ա­ռաջ`Ռո­ւան­դա­յի ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը:Բայց միայն Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յունն է,որ այդ­պես էլ ար­ժա­նի ճա­նա­չում չի ստա­ցե­լ»:

28 փետր­վա­րի– ­ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ հանձ­նա­ժո­ղո­վի քար­տու­ղա­րութ­յան հայ­տա­րա­րութ­յու­նը.«Ա­ռա­ջի­կա օ­րե­րին ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ ժա­ռան­գութ­յան հա­մաշ­խար­հա­յին ցու­ցա­կում կնե­րառ­վի Նո­րա­վանք վա­նա­կան հա­մա­լի­րը:Այս նշա­նա­վոր պատ­մամ­շա­կու­թա­յին հա­մա­լի­րը կդառ­նա4-րդ ­հայ­կա­կան հու­շար­ձա­նը ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ ցու­ցա­կում:Ա­վե­լի վաղ ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ ժա­ռան­գութ­յան հա­մաշ­խար­հա­յին ցու­ցա­կում նե­րառ­վել էին Հաղ­պա­տի վան­քը,Մայր Ա­թոռ Սբ­Էջ­միած­նի ե­կե­ղե­ցին և Զվարթ­նո­ցի ա­վե­րակ­նե­րը,Գե­ղար­դի վան­քը և Ա­զատ գե­տի վե­րին հո­սան­քը»:

 

2006թ.

 

8 փետր­վա­րի– ­Բո­ղո­քի ցույց Բեռ­լի­նում Ադր­բե­ջա­նի դես­պա­նա­տան առջև Ջու­ղա­յի միջ­նա­դար­յան գե­րեզ­մա­նա­տան հայ­կա­կան խաչ­քա­րե­րի ոչն­չաց­ման ա­ռի­թով:Ակ­ցիան կազ­մա­կեր­պել էին Գեր­մա­նիա­յում գոր­ծող Թե­սա Հոֆ­մա­նի և Ժի­րայր Քո­չար­յա­նի«Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան ճա­նաչ­ման կո­մի­տե­ի»ան­դամ­նե­րը:

20 փետր­վա­րի–­ Ադր­բե­ջա­նում քննարկ­վում է Ադր­բե­ջա­նը Հա­յաս­տա­նից բա­ժա­նող«Մեծ ադր­բե­ջա­նա­կան պա­տի»կա­ռուց­ման հնա­րա­վո­րութ­յու­նը:

«Պա­տը հսկա­յա­կան ազ­դե­ցութ­յուն կու­նե­նա հան­րա­յին կար­ծի­քի և ո­րո­շա­կի հո­գե­բա­նա­կան մի­ջա­վայ­րի ձ­ևա­վոր­ման վրա,միշտ կանգ­նած կլի­նի ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի աչ­քի առջև և ադր­բե­ջան­ցի­նե­րին կա­զա­տի մո­ռաց­կո­տութ­յու­նի­ց»,-հայ­տա­րա­րում է«Ղա­րա­բա­ղի ա­զա­տագ­րութ­յան կազ­մա­կեր­պութ­յա­ն»ա­ռաջ­նորդ Ա­կիֆ Նա­գին:«Այ­սօր­վա դրութ­յամբ Հա­յաս­տա­նը շրջա­պատ­ված է թյուր­քա­լե­զու ժո­ղո­վուրդ­նե­րով,և դրա հա­մար էլ այս ան­գամ նրանք կամ կխե­լո­քա­նան,կամ ընդ­հան­րա­պես այս­տեղ չեն լի­նի»,-ա­սում է «Ա­դալ­յա­թ»թեր­թի խմբա­գիր Ա­գիլ Ա­բա­սը:  

28 փետր­վա­րի–­ Երևա­նում նշում են Սում­գաի­թի ջար­դե­րի18 տա­րին:

«Մերպարտքն է հի­շել Սում­գաի­թում ան­մեղ զոհ­ված­նե­րին: Ցա­վոք, մե­ղա­վոր­նե­րինպատ­ժե­լը մեր ու­ժե­րից վեր է, բայց մենք մշտա­պես պետք է աշ­խար­հին հի­շեց­նենքայդ մա­սին: Այս սար­սա­փե­լի հան­ցա­գոր­ծութ­յան ճա­նաչ­ման ուղ­ղութ­յամբ կա­տար­վածքայ­լե­րը բա­վա­կան կլի­նեին, ե­թե սում­գաիթ­յան ջար­դե­րը ճա­նաչ­վեին մի­ջազ­գա­յինհան­րութ­յան կող­մի­ց»,- հայ­տա­րա­րում է ՀՀ ­պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րար Ս.­Սարգս­յա­նը:

 

2007թ.

 

14 փետր­վա­րի– ՀՀ Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յութ­յու­նը փաս­տում է.«2006թ. Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան բնակ­չութ­յան թիվն ա­ճել է3,5 հա­զա­րով և տա­րե­վեր­ջին կազ­մել3 մլն 222.700 մար­դ»:

21 փետր­վա­րի– ­Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նը բա­ժան­վել է926 վար­չա­տա­րած­քա­յին միա­վո­րի,այդ թվում 48 քա­ղա­քա­յին,866 գյու­ղա­կան հա­մայնք­նե­րի և12ավանների: Ա­մե­նա­խո­շոր քա­ղա­քա­յին հա­մայնք­ներն են Երևա­նը`1.104.500 բնակ­չութ­յամբ,Գյում­րին` 147.800, Վա­նա­ձո­րը`105.200 մարդ:

26 փետր­վա­րի– ՀՀ ԱԺ-ը ըն­դու­նում է փա­թեթ«Քա­ղա­քա­ցիութ­յան մա­սի­ն»օ­րեն­քում փո­փո­խութ­յուն­ներ և լրա­ցում­ներ մտցնե­լու մա­սին:

Այ­սու­հետ Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցին ի­րա­վունք ու­նի լի­նել նաև այլ պե­տութ­յան քա­ղա­քա­ցի:Երկ­քա­ղա­քա­ցիութ­յուն ստա­նա­լուն կա­րող է հա­վակ­նել քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ե­րեք կարգ:Ա­ռա­ջին խմբում մտնում են օ­տար պե­տութ­յուն­նե­րի այն քա­ղա­քա­ցի­նե­րը,ով­քեր լրաց­րել են18 տա­րին և վեր­ջին ե­րեք տա­րին ապ­րում են հան­րա­պե­տութ­յան տա­րած­քում,տի­րա­պե­տում են հա­յե­րե­նին և գի­տեն ՀՀ­Սահ­մա­նադ­րութ­յան հի­մունք­նե­րը:Երկ­րորդ խմբում մտնում են այն ան­ձինք,ո­րոնք ա­մուս­նա­ցել են Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հետ կամ ու­նեն Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի հան­դի­սա­ցող ե­րե­խա:Եր­րորդ խմբում այն քա­ղա­քա­ցի­ներն են,ո­րոնք ա­վե­լի վաղ ե­ղել են Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի,կամ Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քում ծնված այն ան­ձը,ով 18 տա­րին լրա­նա­լուն պես ե­րեք տար­վա ըն­թաց­քում ի­րա­վունք ու­նի դի­մե­լու հա­մա­պա­տաս­խան մար­մին­ներ`հան­րա­պե­տութ­յան քա­ղա­քա­ցիութ­յուն ստա­նա­լու հա­մար:   

Ըն­դուն­ված փա­թեթն ար­գե­լում է երկ­քա­ղա­քա­ցիութ­յուն ու­նե­ցող ան­ձանց մաս­նակ­ցել ընտ­րութ­յուն­նե­րին մե­ծա­մաս­նա­կան հա­մա­կար­գով:

 

2008թ.

 

7 փետր­վա­րի– «Armenian Life» (ԱՄՆ) և«Nouvelles d’Armenie» (Ֆրան­սիա)հան­դես­նե­րի հա­մա­տեղ ակ­ցիան:Հրա­պա­րակ­վում է«Հայ­կա­կան Սփյուռ­քի դի­մու­մը»,ո­րով կոչ է ար­վում հնա­րա­վոր բո­լոր ջան­քե­րը գոր­ծադ­րել Թուր­քիա­յի կող­մից Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան ժխտմա­նը դի­մա­կա­յե­լու հա­մար:«Հա­նուն մեր նախ­նի­նե­րի հի­շա­տա­կի մենք կոչ ենք ա­նում բո­լոր հայ­կա­կան քա­ղա­քա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րին պար­տա­վո­րութ­յուն ստանձ­նել դի­մա­կա­յե­լու թուրք քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րի ջան­քե­րին`ուղղ­ված Օս­ման­յան կայս­րութ­յու­նում Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան փաս­տի ժխտմա­նը»,-աս­վում է դի­մու­մում:

11 փետր­վա­րի–­ ԱՄՆ-ում 80 տա­րե­կա­նում վախ­ճան­վում է Դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցութ­յան կոնգ­րե­սա­կան Թոմ Լան­թո­սը`միակ կոնգ­րե­սա­կա­նը,ո­րը Հո­լո­քոստ էր ապ­րել:Նա Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տում գլխա­վո­րում էր Ար­տա­քին գոր­ծե­րի կո­մի­տեն,ո­րը 2007թ.հոկ­տեմ­բե­րին ո­րո­շեց հա­յե­րի զանգ­վա­ծա­յին սպա­նութ­յուն­ներն Օս­ման­յան կայս­րութ­յու­նում ան­վա­նել Ցե­ղաս­պա­նութ­յան ակտ:Կո­մի­տեի այս հայ­տա­րա­րութ­յու­նը սառ­նութ­յուն մտցրեց ԱՄՆ և Թուր­քիա­յի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում:

19 փետր­վա­րի–  Նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րը Հա­յաս­տա­նում,ո­րոնց ժա­մա­նակ հան­րա­պե­տութ­յան վար­չա­պետ Սերժ Սարգս­յանն ընտր­վեց հա­յոց պե­տութ­յան եր­րորդ ղե­կա­վար:Ա­ռա­ջին քառ­յա­կում տե­ղե­րը բաշխ­վել էին հետևյալ կերպ.1. Սերժ Սարգս­յան (862,369 - 52,82%), 2. Լ­ևոնՏեր-Պետ­րոս­յան (351,222- 21,50%), 3. Ար­թուր Բաղ­դա­սար­յան (272,427 -17,70%),4. Վա­հան Հով­հան­նիս­յան (100,966 - 6,20%):

20 փետր­վա­րի – ՌԴ նա­խա­գահՎլա­դի­միր Պու­տի­նը շնոր­հա­վո­րում է Սերժ Սարգս­յա­նին նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րումտա­րած հաղ­թա­նա­կի ա­ռի­թով: «Ռու­սաս­տա­նում բարձր են գնա­հա­տում մեր երկր­նե­րիմիջև ձ­ևա­վոր­ված վստա­հութ­յան, կա­ռու­ցո­ղա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան և փո­խա­դարձա­ջակ­ցութ­յան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը: Դաշ­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­կե­րութ­յանհետևո­ղա­կան խո­րա­ցու­մը լիո­վին հա­մա­պա­տաս­խա­նում է Ռու­սաս­տա­նի և Հա­յաս­տա­նիժո­ղո­վուրդ­նե­րի ար­մա­տա­կան շա­հե­րին, նպաս­տում Անդր­կով­կա­սում կա­յու­նութ­յանամ­րապնդ­մա­նը: Գո­հու­նա­կութ­յամբ եմ նշում Ձեր անձ­նա­կան մեծ ա­վան­դըռուս-հայ­կա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի զար­գաց­ման գոր­ծում: Հա­մոզ­ված եմ,որ Ձեր գոր­ծու­նեութ­յու­նը հա­յոց պե­տութ­յան ղե­կա­վա­րի բարձր պաշ­տո­նումկծա­ռա­յի դրանց հե­տա­գա ա­ռա­ջըն­թա­ցի­ն»: 

20 – 28 փետր­վա­րի – Լևոն Տեր-Պետ­րոս­յա­նիկողմ­նա­կից­նե­րի բո­ղո­քի ցույ­ցե­րը: Պարտ­ված թեկ­նա­ծուն քա­նիցս հայ­տա­րա­րումէ իշ­խա­նութ­յու­նը ար­մա­տա­կան ե­ղա­նակ­նե­րով զավ­թե­լու անհ­րա­ժեշ­տութ­յանմա­սին: Նրա կողմ­նա­կից­նե­րը վրան­ներ են խփում Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում: Հու­զում­նե­րըհան­գեց­նում են մար­տի­մեկ­յան ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րին:

2009թ.

 

5  փետր­վա­րի - Մոսկ­վան և Երևա­նը նախ­նա­կանպայ­մա­նա­գիր են ստո­րագ­րում Հա­յաս­տա­նին $500 մլն ­կա­յու­նաց­նող վարկ տրա­մադ­րե­լումա­սին: Դրա­մը եր­կիրն ստա­նում է 15 տա­րի ժամ­կե­տով, ընդ ո­րում` դրան­ցից չոր­սըկհա­մար­վեն ար­տոն­յալ:

13 փետր­վա­րի – ՌԴ գլխա­վորդա­տա­խազ Յու­րի Չայ­կա­յի մա­մու­լի ա­սու­լի­սը Երևա­նում. «Ռու­սաս­տա­նումնկատ­վում է հան­ցա­վո­րութ­յան աճ մար­դատ­յա­ցութ­յան հի­ման վրա: Ինչ վե­րա­բե­րումէ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի հա­մար­ժե­քութ­յա­նը, ա­պա, կար­ծում եմ, այս­տեղ մտա­ծե­լուբան կա: Ցա­վոք, երդվ­յալ ա­տե­նա­կալ­նե­րի դա­տա­րան­նե­րը եր­բեմն ազ­գա­միջ­յաներկ­պա­ռա­կութ­յան հրահր­ման մա­սին հոդ­ված­նե­րը դա­սա­կար­գում են որ­պես պա­կասվտան­գա­վոր հան­ցա­գոր­ծութ­յուն­նե­ր»: 

14 փետր­վա­րի – ­Բե­լա­ռու­սա­կան«Բե­լա­վիա» ա­վիաըն­կե­րութ­յան ինք­նա­թի­ռը վե­րել­քի ժա­մա­նակ խա­փան­վում էԵրևա­նի «Զվարթ­նո­ց» մի­ջազ­գա­յին օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում: 18 ուղևոր­նե­րը և անձ­նա­կազ­միե­րեք ան­դամ­նե­րը ողջ են մնում, չոր­սին հոս­պի­տա­լաց­նում են:

SRK-100-М­ ինք­նա­թի­ռըԵրևան-Մինսկ չվերթ էր կա­տա­րում: Բարձ­րութ­յուն հա­վա­քե­լիս այն դուրս ե­կավթռիչ­քու­ղուց, շրջվեց մի թ­ևի վրա, հար­ված­վեց գետ­նին և պայթ­յու­նով բա­ժան­վեցեր­կու մա­սի: Այր­վող ինք­նա­թի­ռից հա­ջող­վեց դուրս բե­րել բո­լոր ուղևոր­նե­րինև անձ­նա­կազ­մին:

16 փետր­վա­րի – ՀՀ ԱԺ պատ­գա­մա­վոր,Հա­յաս­տա­նի ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիա­յի նա­խա­գահ Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նըկրկնա­կի ա­ճուր­դի ժա­մա­նակ 4 մլրդ 441 մլն 500 հազ. դրա­մով ձեռք է բե­րում«Բջնի» հան­քա­յին ջրե­րի գոր­ծա­րա­նե ՓԲԸ-ն: 

Խո­շոր ձեռ­նե­րեց, «Բար­գա­վաճՀա­յաս­տա­ն» կու­սակ­ցութ­յան ա­ռաջ­նորդ Գա­գիկ Ծա­ռուկ­յա­նը փոր­ձեց տար­հա­մո­զելՀՀԿ­ ան­դամ բիզ­նես­մե­նին, որ չմաս­նակ­ցի սա­կար­կութ­յուն­նե­րին: Ձեռ­նար­կութ­յաննախ­կին սե­փա­կա­նա­տերն էր Լ­ևոն Տեր-Պետ­րոս­յա­նի կողմ­նա­կից Խա­չա­տուր Սու­քիաս­յա­նը:

26 փետր­վա­րի – ՀՀ ԿԲ-ն ևՀԲ-ն պայ­մա­նա­գիր են ստո­րագ­րում փոքր և մի­ջին բիզ­նե­սի զար­գաց­ման հա­մարհան­րա­պե­տութ­յա­նը $50 մլն ­հատ­կաց­նե­լու մա­սին:

 

                                                      Պատ­րաս­տել է Հայկ Կազինյանը

 

Share    


Copyright 2008 Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործելու ժամանակ ակտիվ հղումը Ազգային Գաղափար-ին պարտադիր է:
Խմբագրության հասցեն: ՀՀ, ք.Երեւան, Այգեստանի 9-րդ փող., տ.4
Հեռ.`: (374 10) 55 41 02, ֆաքս` (374 10) 55 40 65
E-mail: [email protected], www.nationalidea.am